Regulament Concurs - FRIDDI

Regulament Concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Friddi x Vola” pe paginile de Facebook și Instagram Vola.ro”,

organizat de S.C. VOLA.RO S.R.L. si S.C. Laboratorio di Gelato S.R.L. în perioada 03.08.2023-10.08.2023

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorii Concursului „ Friddi x Vola” (denumit în continuare „Concursul”) sunt societatea SC Vola.ro S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în bulevardul Decebal nr. 25-29, clădirea Olympia Tower, sector 3, București, România, tel. 021.407.5300, Cod Unic de Înregistrare 17043146, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J40/20890/2004, capital social 414.150 lei (denumită în continuare „Vola.ro” si societatea SC Laboratorio di Gelato SRL, societate înregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Viitorului, nr. 88-90, Sector 2, București, Romania, Cod Unic de Înregistrare 38372109, atribut fiscal RO, numar de ordine la Registrul Comertului J40/17644/2017 ambele denumite în continuare „Organizatorul”)

1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Concursului. Potențialilor participanți nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, iar participarea la Concurs este gratuită pentru toți cei care participă la Concursul „Friddi x Vola”în perioada de derulare și întrunesc toate condițiile de înscriere.

1.3 Prin înscrierea la Concurs se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului de către participant și acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Concursului și în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv ulterior încetării Concursului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Concursului 

2.1 Perioada în care se desfășoară Concursul „Friddi x Vola” este 03.08.2023, ora 15:00 – 10.08.2023, ora 23:59. Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook Vola.ro https://facebook.com/volaromania si pe pagina de Instagram Vola.ro, https://www.instagram.com/vola.ro/, dar și pe pagina de Facebook Friddi https://www.facebook.com/friddigelato și pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/friddigelato/ , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate la art. 3 din Regulament.

2.3 Ultima zi în care cei interesați se pot înscrie în Concurs este 10.08.2023.

2.4 Validarea rezultatelor Concursului și acordarea premiului va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 3 - Regulamentul Concursului 

3.1 Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

3.2 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe website-ul Vola.ro, la sectiunea Campanii promoționale https://www.vola.ro/campanii-vola si pe pagina de Facebook Vola.ro, https://facebook.com/volaromania si pe site-ul Friddi.com, la sectiunea Regulament Concurs https://friddi.com/pages/regulament-concurs, pe pagina de Facebook Friddi https://www.facebook.com/friddigelato/

3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Concursul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice

modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul Vola.ro, la secțiunea Campanii promoționale https://www.vola.ro/campanii-vola și pe site-ul friddi.com, pe site-ul friddi.com la secțiunea Regulament concurs: https://friddi.com/pages/regulament-concurs, pe pagina de Facebook Vola.ro https://facebook.com/volaromania, pe pagina de Facebook Friddi https://www.facebook.com/friddigelato/înainte ca acestea să intre in vigoare. 

 

Art. 4 - Dreptul de participare 

4.1 Pot participa la Concurs numai persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data de început a Concursului. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.2 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs următoarele categorii de persoane: (i) persoanele care nu au împlinită vârsta de 18 ani la data de început a Concursului; (ii) angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului; (iii) angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și  desfășurarea Concursului;

(iv) rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

(v) persoanele juridice.

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni participarea la Concurs a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Concurs orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare participării în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

4.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului în cadrul Concursului, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5 Organizatorul își rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Concurs care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiului în cazul constatării unor asemenea situații.

4.6 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului în cauză din Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. 

Art. 5 – Premiul Concursului 

5.1 În cadrul Concursului vor fi acordate ca premiu, în urma unui proces de extragere la sorti: 1 cupon în valoare totală de 400 euro pentru achizitionarea de bilete de avion spre Milano de catre Vola.ro si cazare la un hotel oferita de  Friddi la alegerea acesteia, in valoare de maximum 400 euro, pentru unul  dintre participanții înscriși in Concurs. Cuponul va fi valabil până la data de 31.12.2023. Cuponul poate fi folosit la orice achizitie de bilete de avion care va putea fi efectuată de câștigători pe platforma https://www.vola.ro.

5.2 Participanții se pot înscrie în Concurs prin una din următoarele modalității: (i) în baza înscrierii unui comentariu la postarea publica ce va anunta concursul "Friddi x Vola de pe pagina de Facebook a Vola.ro https://facebook.com/VolaRomania si pe pagina de Instagram Vola.ro https://www.instagram.com/vola.ro/ in perioada concursului (03.08.2023 – 10.08.2023) care consta in tag catre 2 prieteni de platforma sociala Facebook si Instagram si raspunsul la intrebarea „Care este orașul preferat din Italia și cu ce aromă de gelato/sorbetto de la Friddi il asociezi?” (iii) Like paginii de Facebook Vola.ro https://Facebook.com/VolaRomania  si Friddi https://www.instagram.com/friddigelato/ si (iii) share public al postarii pe Story personal de Instagram / Facebook al Participantului.

Conform mecanismului descris la Art. 6. 5.3 Toate obligațiile de natură fiscală, aferente acestui premiu, se vor plăti de către fiecare dintre Organizatori, în conformitate cu valoarea premiului oferit de acestia si prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii Premiului.

5.4 Câștigătorul Premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi

contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestuia cu alte servicii și nici nu poate solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiului câștigat. 

5.5 Premiul va fi predat câștigătorului în format electronic, printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail comunicată in momentul validării, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data validării. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului și nici nu se pot schimba caracteristicile acestuia.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Concursului 

6.1 Înscrierea la Concurs

Se înscrie automat în Concurs orice persoană fizică, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data de început a Concursului, care postează un comentariu la postarea ce anuntă concursul "Friddi x Vola" de pe pagina de Facebook Vola.ro https://facebook.com/VolaRomania  si Instagram https://www.instagram.com/vola.ro/, dar și pe pagina de Facebook Friddi https://www.facebook.com/friddigelato și pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/friddigelato/ are sa contina tag catre 2 prieteni de pe platforma sociala si raspunsul la intrebarea „Care este orașul preferat din Italia și cu ce aromă de gelato/sorbetto de la Friddi il asociezi?”, Like paginii de Facebook Vola.ro https://Facebook.com/VolaRomania  si Friddi https://www.facebook.com/friddigelato, like paginilor de Instagram https://www.instagram.com/vola.ro/ si https://www.instagram.com/friddigelato/ si share postarii pe Story-ul personal de Facebook și Instagram al Participantului cu setarea publica activata.

6.1.2 Participarea la Concurs

Pentru a participa la Concurs, Participanții vor parcurge următorii pași:

- se accesează paginile https://facebook.com/VolaRomania https://www.facebook.com/friddigelato, https://www.instagram.com/vola.ro/ https://www.instagram.com/friddigelato/

- se apasa butonul “Like” și “Urmareste” al paginilor de Facebook Vola (https://facebook.com/VolaRomania) si Friddigelato (https://www.facebook.com/friddigelato) si al paginilor de Instagram https://www.instagram.com/vola.ro/ si https://www.instagram.com/friddigelato/   

- Se publica un comentariu la postarea ce anunță concursul "Friddi x Vola" de pe paginile de Facebook Vola.ro https://facebook.com/VolaRomania si Instagramhttps://www.instagram.com/vola.ro/, dar și pe pagina de Facebook Friddi https://www.facebook.com/friddigelato și pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/friddigelato/ care sa contina tag catre 2 prieteni de pe platforma sociala Facebook sau Instagram si raspunsul la intrebarea „Care este orașul preferat din Italia și cu ce aromă de gelato/sorbetto de la Friddi il asociezi?

- Se da share postării care mentioneaza concursul "Friddi x Vola" pe profilul Story-ul personal de Instagram sau Facebook al Participantului cu setarea publica activata.

6.1.3 Materialul postat de fiecare Participant trebuie să respecte următoarele criterii:

- să respecte tema: Un comentariu care sa contina tag catre 2 prieteni de pe platforma sociala Facebook sau Instagram si raspunsul la intrebarea

Care este orașul preferat din Italia și cu ce aromă de gelato/sorbetto de la Friddi il asociezi?

- să utilizeze limba română sau engleză în cazul în care este nevoie.

Materialul de tip imagine nu trebuie să conțină numele sau prezentarea vizuală a branding-ului unor instituții bancare, autorități publice, companii etc., altele decat Vola.ro si Friddi.

6.1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la Concurs oricărui Participant care posteaza un comentariu cu conţinut licenţios sau cu un explicit caracter ameninţător, abuziv, instigator, de hărţuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri şi/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, în particular.

6.1.5 Organizatorul nu va lua în considerare comentariile care încalcă în vreun fel normele legale naționale sau europene.

 

6.2 Desemnarea și validarea câștigătorului 

6.2.1. Orice Participant la Concurs are șansa câștigării Premiului, in urma tragerii la sorti. Premiul constă în 1cupon în valoare de 400 euro pentru bilete de avion  (oferit de Vola.ro) si 400 euro pentru cazare (oferita de Friddi). Cuponul oferit de Vola.ro poate fi utilizat doar de câstigator pe site-ul Vola.ro pentru achizitia de bilete de avion. Cuponul este valabil până la data de 31.12.2023.
6.2.2 Premiul va fi acordat în urma unei trageri la sorti prin intermediul platformei https://random.org în care se va decide Castigatorul. Se vor lua în considerare toate comentariile care respecta regulile concursului anuntate oficial în perioada concursului (03.01.2023 – 31.01.2023) cu denumirea “Friddi x Vola” de la toți participanții care respectă prevederile prezentului Regulament. 

6.2.3 Tragerea la sorti se va efectua la sediul Organizatorului de către membrii juriului: Stoica George Florin, Alexandra Anghel-Marculescu, Elena Marin, Claudia Tocilă, reprezentanți ai Organizatorului („Juriul”), prin verificarea in prealabil a tuturor comentariilor de la postările de Facebook și Instagram ce mentioneaza concursul "Friddi x Vola" si respectă regulile precizate în mecanismul Concursului si selectarea celui care respectă tema concursului.

6.2.4 Juriul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Concurs, precum și modul de desfășurare a acesteia. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept câștigător al Concursului, este necesara îndeplinirea tuturor prevederilor din Regulament, inclusiv a următoarelor condiții:

(i) va furniza Organizatorului informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Concurs, la momentul contactării, după cum urmează: nume, prenume, număr de telefon/adresa de e-mail, iar ulterior 

(ii) va transmite Organizatorului, prin e-mail la adresa george.stoica@vola.ro în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data contactării telefonice o declaratie pe proprie raspundere prin care va declara ca respecta toate prevederile Regulamentului.

6.2.5 În cazul în care Organizatorul, din motive independente de acțiunile sale, nu poate contacta câștigătorul (câștigătorul nu a furnizat datele de contact corecte, nu răspunde, are telefonul închis, nu se află în aria de acoperire etc.) sau castigatorul respectiv nu trimite documentul solicitat în termenul prevăzut de Regulament, Participantul posibil câștigător va fi invalidat și Premiul va reveni automat următorului Participant de pe lista scurtă. În cazul în care, pentru orice motiv, Premiul nu poate fi acordat niciunui Participant de pe lista scurtă, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a dispune liber de Premiu, într-o manieră pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

6.2.6 Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la numarul de telefon incorect/incomplet/nealocat, pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului/platformelor de social media etc), acesta fiind invalidat.

6.2.7 Anunțarea câștigătorului se va realiza prin publicarea acestuia pe paginile de Facebook si Instagram a Vola.ro și Friddi după cum urmează:

Într-un comentariu la postarea concursului, denumita “Friddi x Vola” pe pagina de Facebook si Instagram a Vola.ro (https://facebook.com/VolaRomania sihttps://www.instagram.com/vola.ro), dar și pe pagina de Facebook Friddi https://www.facebook.com/friddigelato și pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/friddigelato/  - Numele câștigatorul premiului va fi publicat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii procesului de validare, pe paginile de Facebook si Instagram Vola.ro, dar și Friddi într-un comentariu cu mentiunea castigatorului la postarea initială.

6.3 Intrarea în posesia premiului 

6.3.1 Premiul consta in 1 cupon de călătorie în valoare de 400  euro (valoare totală 400 euro), valabil până la 31.12.2023 pentru achizitionarea de bilete de avion, care va putea fi efectuată de câștigător pe platforma https://www.vola.ro  vor fi predate către castigator  în format electronic, printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail comunicată in momentul validării si cazare oferită de Friddi în valoare de maximum 400 euro. În cazul in care costul cazării depaseste 400 euro, diferenta va fi suportată de către câștigător.

- În situația în care câștigătorul nu utilizeaza premiul pana la data de 31.12.2023, cuponul se anulează, câștigatorul nefiind indreptatit la plata contravalorii Premiului sau la plata unor sume compensatorii. 

Art. 7 - Taxe și impozite 

7.1 Fiecare dintre Organizatori se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile aferente părții din premiul acordat câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligații de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Pentru câștigătorul de altă cetățenie, Organizatorul va sprijini câștigătorul pentru îndeplinirea formalităților aferente impozitării fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autorități, dacă este cazul și dacă acestea sunt în sarcina directă a Organizatorului conform legii. 

Art 8 – Limitarea răspunderii 

8.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum și a Organizatorului.

8.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) Înscrierile efectuate in afara perioadei Concursului menționate mai sus;
 2. b) Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;
 3. c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de e-mail/numerelor de telefon aleParticipanților;
 4. d) Eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorii desemnați; lipsa acurateței datelor decontact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; caatare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Concurs din cauza ilizibilității datelor personale;
 5. e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesiapremiului, cauzată de orice motiv, altul decât propria sa culpa;
 6. f) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sauintegral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate înafara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita; Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Concursului. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.

8.4 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința

câștigătorului, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului.

8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului.

8.6 Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătura cu Participantul în vederea derulării Concursului – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

8.7 Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Concurs cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul. 

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale 

9.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții și câștigătorul declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, imagine foto/video să fie prelucrate și folosite pentru organizarea Concursului și în vederea transmiterii/predării premiului, precum și în scopuri de reclamă, marketing și publicitare, fără alte obligații sau plăți.

9.2 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare, doar pentru buna desfășurate a Concursului, urmând ca ulterior aceste date să fie distruse, data limită pentru distrugerea acestor date fiind 31 decembrie 2023. 

9.3 Participanții la Concurs au mai multe drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum sunt menționate mai jos, respectiv:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la participant pe carele Organizatorul le deține;
 • Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către Organizator a datelor cu caracterpersonal ale participanților;
 • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază deconsimțământ.Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ale participantului, în situațiile în care participantul și-a retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelorce permite participantului să solicite transmiterea unei copii a datelor prelucrate pe care Organizatorul le-a primit de la acesta către o altă entitate.
 • Dreptul de a depuneo plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, de asemenea, de a apela la instanțele de judecată.

9.4 Pentru orice solicitare cu privire la modul în care datele participanților sunt prelucrate, aceștia pot transmite o cerere pe e-mail la: privacy@vola.ro.

Art. 10 - Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră

10.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului. 10.2 Forță majoră înseamnă în înțelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil pentru Organizator, care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

Art. 11 – Contestații și Litigii 

11.1 Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator, la adresa de e-mail info@vola.ro, în termen de 5 zile de la publicarea numelor câștigătorilor pe pagina de Facebook Vola.ro. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

11.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București. 

11.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare transmiterii pe e-mail a premiului către câștigător nu vor fi luate în considerare de către Organizator. 

Art. 12 - Alte Clauze 

12.1 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

12.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Concursului.

Scan al regulamentului legalizat.